અવનવું
 સંદેશ
  શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય  
શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,
ગુજરાત રાજ્ય
facebooktwitter

  માનનીય મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહારશ્રી  

માનનીય મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહારશ્રી
 

  શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડીયા, માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી, વાહન વ્યવહાર  
શ્રી વલ્લભભાઈ કાકડીયા
માનનીય રાજયકક્ષાના મંત્રીશ્રી,
વાહન વ્યવહાર

  શ્રી વિપુલ મિત્રા,(આઈ.એ.એસ.) અગ્ર સચિવશ્રી  
શ્રી વિપુલ મિત્રા,(આઈ.એ.એસ.)
અગ્ર સચિવશ્રી

  શ્રી આર. એમ. જાદવ(આઈ.એ.એસ.), કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર  
શ્રી આર. એમ. જાદવ
(આઈ.એ.એસ.),

કમિશનરશ્રી, વાહનવ્યવહાર

  સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર  અધિકારી, ગાંધીનગર  
કુ. ઋત્વિઝા પી. દાણી (ઈ.)
સહાયક પ્રાદેશિક વાહનવ્‍યવહાર અધિકારી, ગાંધીનગર
 

 

 
 
 
 
 અમારા વિશે

વહીવટી તંત્રને અસરકારક અને ઉત્તરદાયી બનાવવાના પ્રયાસના ભાગરૂપે તથા કચેરીને લગતી કામગીરી અંગે આવતી જાહેર જનતાના પ્રશ્નોમાં માર્ગદર્શનરૂપ થાય તે હેતુથી મોટરવાહન ખાતાની કાર્યપદ્ધતિની સરળ સમજ અને માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન આ નાગરીક અધિકાર માહિતી પત્રમાં કરવામાં આવેલો છે. જે આમ જનતાને ઘણી જ ઉપયોગી થઇ પડશે એવી આશા છે.

આ ખાતા દ્વારા વાહનોની નોંધણી, પરમીટ, ડ્રાઇવીંગ લાયસન્સ કાઢી આપવા માલ-સામાન અને મુસાફરીના જુદા જુદા વાહનો માટે પરવાના આપવા અને કર ઉઘરાવવાની કામગીરી, મોટર વાહન અધિનિયમ તથા તે હેઠળના નિયમાનુસાર કરવામાં આવે છે.

વધુ  

 માર્ગ સલામતી

 

 

રોડ સપ્‍તાહ

 

રોડ સાઇન

 

શું કરવું - શું ન કરવું

gandhinagar map
 

 આપની સેવામાં

શિખાઉ લાઇસન્સ કસોટી - ડેમોન્સ્ટ્રેશન
માહિતી મેળવવાના અધિકાર
(વાહનવ્યવહાર કમિશનરશ્રીની કચેરી)
નાગરિક અધિકાર પત્ર
જાહેર માહિતી અધિકારી
ફરિયાદ
કયા કામ માટે કોને અરજી કરવી
પ્રશ્નોત્તર
શું કરવું અને શું નકરવું
માર્ગ સલામતી

 સંપર્ક માળખું

સંપર્ક માળખું

વહીવટી માળખું જુઓ

વિડીયો ગેલેરી

Video Gallery
 

અમારા વિશે


લક્ષ્ય અને હેતુ
આવકની માહિતી
તાલુકા કેમ્‍પ
વહીવટી માળખું
હોદ્દાઓની વિગત
અધિકારીઓની સત્તા અને ફરજો
જાહેર માહિતી અધિકારી
શાખાઓની વિગત
જીલ્‍લામાં વાહનોની સંખ્‍યા

નીતિ


કાયદા અને નિયમો
ઠરાવો અને પરિપત્રો

મદદ


ફોર્મ્સ
સંપર્ક

પ્રવૃત્તિઓ


સલામતી
નોંધણી
પરમિટ
લાયસન્‍સ
અમલીકરણ
આંકડાકીય માહિતી
પ્રદૂષણ
ઇંધણ પસંદગી
કર પધ્ધતિ

માર્ગ સલામતિ


રોડ સપ્તાહ
રોડ સાઇન
શું કરવું - શું ન કરવું

Ministry of Road Transport and Highways
Gujarat State Wide Area Network
Commissioner of Transport
Official Gujarat State portal
Sarthi
Vahan
FTA HSRP Solutions Pvt Ltd.
Automated Driving Test Track-Appointment
Automated Driving Test Track-Mandatory Signals
Automated Driving Test Track-Appointment Tracking
Chief Electoral Officer, Gujarat State
 
Digital Locker Vibrant Gujarat My Gov.
 
Statue of Unity Chief Electoral Officer, Gujarat State India Government Portal

 ડિસક્લેઇમર   |   પ્રતિભાવ  |   સાઈટમેપ

મુલાકાતી નંબર: 0118902 Last updated on 10-04-2017